Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

SKLADOVACÍ KONTEJNERY PRO DOČASNÉ SKLADOVÁNÍ ODPADU

SKLADOVÁNÍ ODPADU je dočasné skladování odpadu a zahrnuje:

(a) počáteční skladování odpadu původcem odpadu,
(b) dočasné skladování odpadů u sběratele odpadů,
(c) skladování odpadu provozovatelem zařízení na zpracování odpadu

Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL

SKLADOVACÍ TEPLOTA
5-25 °C po celý rok

DRIP TRAY:
chemicky odolná vložka

Kontejnery na odpad mohou být vyrobeny jako neizolované s gravitačním větráním nebo volitelně jako izolované kontejnery.

Všechny kontejnery mohou být vybaveny elektroinstalací, například osvětlením a ventilací.

Pro skladování výbušnin je možné je vybavit systémy EX podle Atexu.

SKLADOVÁNÍ ODPADU:

1. Přípustná doba skladování odpadu se zkracuje ze 3 let na 1 rok.

2. Skladování odpadů musí být prováděno v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost života a zdraví lidí, zejména způsobem zohledňujícím chemické a fyzikální vlastnosti odpadů, včetně jejich skupenství, a nebezpečí, která mohou být těmito odpady způsobena, a to i v souladu s požadavky stanovenými předpisy vydanými podle odstavce 7 (žádný předpis).

3. Odpady určené ke skladování mohou být skladovány pouze za účelem shromáždění dostatečného množství těchto odpadů pro přepravu na skládku, nejdéle však po dobu jednoho roku.

4. Od 5.9.2018 musí být ve výše uvedeném povolení a souhlasu stanoveny požární podmínky vyplývající z požárního řádu, které musí subjekt k žádosti o toto rozhodnutí přiložit.

Je však třeba mít na paměti, že pro některé druhy odpadů existují zvláštní ustanovení týkající se podmínek jejich skladování nebo zákazu skladování, která se někdy odchylují od obecných pravidel. Patří sem mimo jiné:

  • zdravotnický / těžební odpad
  • kaly z komunálních odpadních vod
  • Zbytky po tepelném zpracování
  • vozidla s ukončenou životností odeslaná do demontážních stanic a odpad z jejich demontáže.
  • použité baterie a akumulátory
  • odpadní elektrická a elektronická zařízení
  • odpady obsahující azbest
  • odpadní oleje
  • odpad dovezený ze zahraničí

ACTIVE (1° emise)

Nádoby pod 1° (stupeň) emise pro tzv. aktivní skladování, tj. s možností vstupu dovnitř: odběr vzorků.

PASIVNÍ (2 úrovně emisí)

Chemické kontejnery pro dočasné skladování odpadu 2° (stupeň) emisí pro tzv. pasivní skladování.

Kontejnery vyráběné společností Ikapol splňují všechny tyto podmínky.

Mají těsně svařenou jímku (je možné získat certifikát o zkoušce těsnosti podle normy PN-EN ISO3452-1:2013-08), která zabraňuje pronikání nebezpečných látek do půdy a chrání půdu před kontaminací.

Kontejnery vyráběné naší společností jsou přizpůsobeny potřebám zákazníka.

V závislosti na předpokládaném množství, které má být přepravováno, vybereme vhodnou velikost kontejneru. V případě malého množství látek můžeme nabídnout kontejnery s menší plochou, což umožňuje ušetřit místo na skladovém dvoře.

Spolupracujeme s řadou odborníků na požární bezpečnost a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a proto naše kontejnery splňují platné předpisy.

sklady nebezpečných látek

SKLADOVACÍ KONTEJNERY

SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLŮ

Naše společnost poskytuje odborné poradenství při určování potřeb skladování, velikosti a typu kontejneru i potřeby specifického vybavení, aby byly chemické látky skladovány bezpečně pro lidi i životní prostředí.

Všechny kontejnery jsou vytvořeny podle individuálních potřeb skladování, v souladu s rozsahem teplot, přípustnou vlhkostí a velikostí skladovaných chemických médií.

Pro tuto skupinu výrobků jsme vyvinuli skladovací kontejnery vybavené EX v souladu se směrnicí 2014/34/EU ATEX. Zařízení pracuje bez zásahu člověka.

Chemicky odolná vložka v odkapávací misce – automatika řídí provoz a podle potřeby zapíná topné nebo chladicí zařízení.

Výbušnina musí být zařazena do skupiny. Požadované parametry skladování podle bezpečnostního listu. Nejčastěji se teplota skladování pohybuje v rozmezí 5-25 °C.

Kontejnery na odpad lze vyrobit v neizolovaném provedení s gravitačním větráním.

Mezi výrobci a distributory organických peroxidů se stále častěji objevují odkazy na normy US NFPA 430 a US NFPA 432, které platí ve Spojených státech a Kanadě.

Princip fungování je založen na nakládání z nakládací strany skladu, výrobky se pohybují dolů pod vlivem vlastní hmotnosti a gravitace.

Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy