Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 539 828 160
Protipožární sklady • Sklad s požární odolností REI 120 • Sklady na nebezpečné látky • IKAPOL
+48 531 113 435
CERTIFIKACE:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Zásady skladování nebezpečných látek – projektování skladů chemických látek

Zásady skladování nebezpečných látek – projektování skladů chemických látek

Zásady skladování nebezpečných látek - projektování skladů chemických látek

Podle platných právních předpisů je povinné skladovat všechny nebezpečné materiály v prostorách, které jsou k tomuto účelu vhodné a řádně označené. Všechny sklady chemických látek určené pro tyto látky musí být před výstavbou řádně navrženy s ohledem na skladované nebezpečné látky. Společnost IKAPOL poskytuje služby v oblasti navrhování skladů chemických látek, které jsou vhodně přizpůsobeny daným nebezpečným látkám.

Nebezpečné materiály – definice:

Nebezpečné materiály jsou podle definice uvedené v nařízení ministra práce a sociální politiky o obecných předpisech o bezpečnosti a hygieně práce vhodné látky a přípravky s chemickými vlastnostmi klasifikovanými jako nebezpečné. Kromě toho předpisy o zdraví škodlivých biologických činitelích v pracovním prostředí a o ochraně zdraví zaměstnanců vystavených těmto činitelům při práci uznávají za výše uvedené činitele také ty, které obsahují jakékoli biologické činitele zařazené do skupiny nebezpečnosti 3 nebo 4.

Podle evropské dohody ADR, což je zkratka francouzského názvu L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, je nebezpečné zboží takové, které má negativní vliv na vnější nebo vnitřní prostředí a ohrožuje životní prostředí a lidské zdraví nebo život. Výše zmíněná úmluva, jako jedna z mnoha norem EU, rovněž definuje přesná pravidla pro přepravu a skladování chemických materiálů, která při navrhování našich chemických skladů důsledně dodržujeme.

Pravidla pro skladování nebezpečných věcí:

Polsko má v souladu se všemi nařízeními a dohodami EU i vnitrostátními zákony konkretizovaná pravidla pro skladování nebezpečných věcí. Při navrhování skladů dodržujeme ustanovení stavebního zákona a požárních předpisů, aby činnosti prováděné v našem podniku byly vždy na nejvyšší úrovni.

Sklad, jehož primární funkcí je skladování nebezpečného zboží, by měl mít takové prvky vybavení, jako jsou.

 • Výstražná zařízení
 • přizpůsobené vybavení
 • neutralizační činidla
 • hasicí prostředky
 • lékárnička

Při navrhování skladů chemikálií dbáme především na vhodné označení a důkladné utěsnění celého prostoru, abychom zajistili 100% bezpečnost zaměstnanců i majitelů. Dbáme na to, aby materiál skladu nereagoval se skladovanou látkou a aby vnější prostředí nemělo vliv na její zničení.

Typy skladovaných látek:

Jako společnost IKAPOL nabízíme odbornou pomoc při výběru správného typu kontejneru v závislosti na skladované látce. Naší prioritou je zajistit bezpečnost, a proto vám náš tým kvalifikovaných odborníků rád navrhne kontejner, který splní všechna vaše očekávání.

Navrhujeme sklady chemikálií pro nebezpečné zboží, jako jsou:

 • barvy, laky, rozpouštědla
 • kyseliny, zásady, soli
 • pyrotechnické látky
 • odpad
 • peroxidy
 • jiné hořlavé látky

Specializujeme se také na navrhování tzv. dočasných skladů na odpad, které fungují na principu tzv. průtokového regálu. Každý typ kontejneru je připraven podle individuálních preferencí zákazníka, což dokazuje, že jsme jednoznačnými lídry na trhu.

Typy navržených skladů chemikálií:

Nabízíme provedení profesionálního návrhu skladů určených pro skladování nebezpečných látek. Skladovací kontejnery se liší svými vlastnostmi v závislosti na typu daného chemického zboží. Jako společnost IKAPOL navrhujeme mimo jiné kontejnery.

 • s možností vstupu
 • pro sudy a IBC
 • ohnivzdorné

Kromě toho podporujeme naše zákazníky při výběru vhodného vybavení a příslušenství potřebného k udržení skladu v řádném stavu.

Piktogramy:

Piktogram, jak je definován, je obrazová forma znázornění pojmu bez použití nápisů. Mají několik typů, například hieroglyfy, dopravní značky nebo nám nejbližší výstražné značky. Poslední zmíněné jsou souborem symbolů, jejichž základní funkcí je přimět diváka k dodržování konkrétních bezpečnostních, hygienických a zdravotních pravidel. Při navrhování každého skladu chemikálií dbáme zejména na to, aby byly zohledněny specifické piktogramy vzhledem k jejich jedinečné ochranné úloze. Tyto značky upozorňují příjemce na konkrétní vlastnost skladované látky, jako je hořlavost nebo toxicita, a proto je jako společnost IKAPOL vždy umísťujeme na co nejviditelnější místo v našich kontejnerech.

Navrhování skladů chemikálií:
Samotný návrh skladu určeného pro skladování nebezpečného zboží začíná důkladnou analýzou listu výrobku. Zkontrolujeme požadavky na skladování dané látky, abychom zajistili maximální bezpečnost. Poté vybereme správný sklad s ohledem na velikost kontejneru a množství skladované látky. V našich projektech používáme materiály nejvyšší kvality, odolné jak proti mechanickému poškození, tak proti vnitřní reakci s nebezpečným zbožím.

V každé fázi návrhu skladu zůstáváme v neustálém kontaktu se zákazníkem a poskytujeme mu maximální přehled o celé dokumentaci. Kromě toho připravujeme kontejnery podle individuálních potřeb uživatele, přičemž dodržujeme teplotní rozmezí, přípustnou vlhkost a velikost skladovaných látek. Nabízíme také všechny druhy příslušenství, které jsou nezbytné pro skladování specifického nebezpečného zboží a zajišťují 100% bezpečnost.

Dokončené projekty a zpětná vazba od zákazníků:
Již mnoho let se zabýváme návrhem a realizací zakázek pro sklady chemikálií, což nám umožnilo získat zkušenosti, které nás řadí mezi lídry na trhu. Nedávno jsme mimo jiné dokončili projekt externího skladu chemikálií, určeného pro skladování látek nebezpečných pro člověka a hořlavých. Celá konstrukce – boční stěny, střecha, dveře a základna – je tepelně izolována nehořlavou izolací z minerální vlny – A2 podle DIN 4102-1. Daná rámová konstrukce je vyrobena z uzavřených profilů a válcovaných profilů, díky čemuž je robustní a pevná. Samotný sklad je určen ke skladování hořlavých látek, jako jsou např.

 • isopropanol
 • methyl ethyl keton

Při konstrukci tohoto kontejneru jsme z bezpečnostních důvodů zohlednili takové podmínky vyplývající z datových listů, jako je teplotní rozsah od 15 do 25 °C po celý rok, větrání EX na úrovni 10 výměn/h, společná odkapávací miska a klimatizace EX – 2 funkce.

Zpětná vazba:
Jako společnost IKAPOL věnujeme maximální pozornost každé zakázce, což potvrzuje mnoho ohlasů na naše podnikání.

Dodávka byla provedena včas a řádně. Spolupráce byla příkladná jak ve fázi domlouvání technických detailů, tak ve fázi realizace.

Společnost IKAPOL Marta Kozłowska se vyznačuje individuálním přístupem ke klientům, širokými znalostmi v oblasti skladování nebezpečných látek a vhodnými řešeními.

Zboží bylo dodáno v perfektním stavu a obsahovalo všechny potřebné dokumenty a certifikáty.

Tato a mnohá další pozitivní slova o skladech, které nám prošly rukama, potvrzují nejvyšší kvalitu projektů i jejich následnou realizaci v terénu. Spolupracujeme s mnoha značkami, které se vyznačují výrobky nejvyšší kvality, jako jsou Mostostal Puławy S.A., Flex Polska nebo Van Pur S.A.

Zařízení v kontejnerech:
V procesu navrhování daného skladu chemikálií vybíráme na základě datových listů skladovaných médií a velikosti kontejneru také další příslušenství nezbytné pro skladování konkrétní nebezpečné látky. V závislosti na typu zboží nabízíme standardní nebo nevýbušné zařízení EX podle ATEX, které zajišťuje maximální bezpečnost.

Jako společnost IKAPOL zahrnujeme do konstrukce skladů chemikálií příslušenství, jako je např.

 • klimatizace
 • hlavní a směšovací ventilátor
 • generátor energie
 • vytápění
 • poplachové signalizační zařízení
 • teplotní čidlo
 • systém monitorování výfukových plynů / detekce plynů
 • Magnetický držák na dveře
 • detektor úniku
 • požární klapky
 • rozvodná skříň

Shrnutí:

Jako společnost IKAPOL s potěšením poskytujeme služby v oblasti projektování skladů chemikálií se všemi bezpečnostními normami. Již léta dodáváme kontejnery nejvyšší kvality, což nám umožnilo získat si pozici na trhu. Jsme nezpochybnitelnou špičkou v oboru, takže svěřit nám návrh vašeho skladu je to nejlepší možné řešení. Při navrhování kontejnerů se snažíme přizpůsobit velikost a další prvky vybavení individuálním preferencím uživatele, a proto hledáme nová, často nestandardní řešení, čímž se jistě odlišujeme od konkurence.

Jako IKAPOL zůstáváme v každé fázi projektování skladu chemikálií v neustálém kontaktu se zákazníkem a nasloucháme jeho připomínkám a návrhům. Máme dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi i kontejnery, což potvrzuje mnoho kladných hodnocení naší činnosti. Po obdržení karty výrobku, velikosti kontejneru a informací o množství skladované látky vybereme sklad, který splňuje všechny podmínky pro bezpečné skladování nebezpečných věcí v místě výroby.

Související příspěvky
Obchodní nabídka je zpracována pouze v angličtině.
-
The commercial offer is prepared only in English.

Toto se uzavře v 3sekundy